Leerlingenbegeleiding

De hoofdtaak van onze school is goed kwalitatief onderwijs bieden aan ALLE leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs vanuit een holistische visie.
Daarom is onze zorgwerking gebaseerd op het zorgcontinuüm.

Binnen het continuüm van zorg worden een aantal stappen onderscheiden
Preventieve basiszorg (fase 0):

De zorg voor de leerlingen in de groep blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de klastitularis. De klasleerkracht blijft de spilfiguur in de zorg voor elk kind van zijn (klas)groep. Hij schept de voorwaarden en het klimaat waarin zoveel mogelijk kinderen zich optimaal betrokken voelen bij het onderwijsaanbod.


Verhoogde zorg (fase 1):

De klastitularis en de zorgcoördinator leggen hun deskundigheid samen. Vanuit deze gedeelde visie wordt gezocht naar adequate en geïndividualiseerde oplossingen en worden acties ondernomen. De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zoveel mogelijk in de klas plaats (teamteaching). Daar waar de begeleiding in de klas niet volstaat, kan het kind individueel begeleid worden, ook buiten de klascontext. 
Uitbreiding van de zorg (fase 2): 

Een volgende stap is het inschakelen van externe hulp. Het centrum voor leerlingbegeleiding is eveneens een belangrijk aanspreekpunt. De school werkt samen met het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) van Gent. Er is een nauwe samenwerking tussen school en CLB. Regelmatig komt een medewerker van het VCLB Gent naar onze school.
Leen Tack is onze contactpersoon.


"IAC" Individueel Aangepast Curriculum (fase 3):

Wanneer het continuüm van zorg in de gewone basisschool niet volstaat om het kind voldoende ontwikkelingskansen te bieden, kan een gerichte en verantwoorde doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs plaatsvinden.
Enkele zorginitiatieven
Op het niveau van de school

 • organiseren van een reken- en taaldag
 • aandacht voor leren leren
 • aanbieden van maandpunten sociale vaardigheden
 • bijscholingen
 • pestactieplan
 • ...

Op het niveau van de leerkracht

 • coaching
 • teamteaching
 • aanbieden van allerlei didactische materialen
 • ...

Op het niveau van de leerling

 • organiseren van miniklasjes rekenen, lezen, schrijven
 • sociale vaardigheden
 • zelfevaluaties
 • groeitrein
 • integratiedagen 3de kleuterklas - 1ste leerjaar
 • ...

Tot slot nog even dit...

Een open communicatie tussen directie, zorgcoördinator, zorgteam, leerkracht en ouders is inherent! Samen staan we sterk en op die manier helpen we onze kinderen een hele stap vooruit!